หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด

เรื่อง  ให้เจ้าของป้าย ที่ติดตั้งภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด

ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔

--------------------------------

              

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ ให้เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้าย ซึ่งต้องชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระค่าภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ  องค์การบริหารส่วนมาบกราด  ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี 

               หากไม่ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย(ภ.ป.๑) ภายในกำหนดหรือยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้อง อันเป็นเหตุทำให้จำนวนเงินที่จะต้องชำระลดน้อยลง หรือไม่ชำระภาษีป้ายภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๕(๑),(๒),(๓) แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐

 

                   จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

                               ประกาศ  ณ  วันที่   ๖   เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

 

 

(นายณัฐวุฒิ  จตุพงษ์ไพโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด

 
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
กรกฎาคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.204.48.64
คุณเข้าชมลำดับที่ 820,734

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0973432921
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.