ร้องเรียนร้องทุกข์
ทำเนียบบุคลากร
Hacked by Mr.d30
แผนพัฒนาตำบล

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ส่วนโยธา
งานงบประมาณ
รวมลิงค์ต่างๆ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (สุนัข-แมว) พ.ศ.2563
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด เรื่อง ปรกาศใช้พ.ร.บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยว โบสถ์ไม้วัดเจริญพรต ต.มาบกราด อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา  การเดินทาง...ติดถนนทางหลวงหมายเลข 205
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๐  วันที่ ๑๐  พ.ค.  ๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด ภายใต้การนำของท่านณัฐวุฒิ จตุพงษ์ไพโรจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด ได้ดำเนินการโครงการทัศนศึกษานอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจและการเรียนรู้ของเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๐ วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ให้เด็กได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเรียนรู้การดูแลเด็กจมน้ำ การดูแลสุขภาพและการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อให้เด้เรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.มาบกราด” ประจำปีงบประมาณ 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตติดตำบลมาบกราด ๑. จัดซื้อน้ำยาตรวจสารเสพติดเพื่อสนับสนุนชุดปฏิบัติการปิดล้อมหมู่บ้าน / ชุมชน ของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอพระทองคำ เพื่อใช้ในการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด จำนวน ๔๐๐ ชุดๆ ๒. ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ เยาวชน  กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และประชาชนผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด  ระยะเวลาดำเนินการ  วันที่  ๓๐  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ งบประมาณ  จากองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙    หน้า  ๖๓  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน  งบดำเนินงาน  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลมาบกราด         การรณรงค์  การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การบำบัดรักษา  ฟื้นฟู  การอบรมสัมมนา  ส่งเสริมกิจกรรม   ต่าง ๆ ฯลฯ  จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ / จัดหาน้ำยาตรวจหาสารเสพติดจำนวน ๔๐๐ ชุด ชุดละ ๔๐ บาท เป็นจำนวนเงิน  ๑๖,๐๐๐  บาท - ค่าวิทยากร  จำนวน ๓ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐  บาท  เป็นจำนวนเงิน  ๑,๘๐๐  บาท - ค่าอาหารว่าง  จำนวน  ๔๐  คน ๆ ละ  ๒๕  บาท เป็นจำนวนเงิน  ๑,๐๐๐  บาท - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ขนาด  ๑  x  ๓   จำนวนเงิน  ๕๐๐  บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๑๙,๓๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน ) หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะปัญหายาเสพติดอำเภอพระทองคำ  และสถานีตำรวจภูธรพระทองคำ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๑.สามารถเสริมสร้างกระบวนการในการตรวจค้นหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเป็นการส่งเสริมความยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลมาบกราดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั่วทั้ง ๘ หมู่บ้าน  ๒.ชุดปฏิบัติการปิดล้อมหมู่บ้าน / ชุมชน มีเครื่องมือในการดำเนินการตรวจสอบหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ เกิดความถูกต้องแม่นยำ ส่งผลให้สามารถดำเนินการจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อนำเข้ากระบวนการทางกฎหมายหรือเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ๓. มีการผลึกกำลังจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อลดระดับของปัญหายาเสพติดที่ยังปรากฏอยู่ให้น้อยลงหรือไม่มีการขายตัวและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ในหมู่บ้าน / ชุมชน  ๔. เยาวชน ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยยาเสพติด โทษของยาเสพติด ได้รู้จักวิธีการหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด
การจัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราดเพื่อนำโครงการพิจารณาเข้าแผนการดำเนินการปี2559 20 มิถุนายน2559 ครั้งที่ 1
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ2559

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป
การให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 2 34 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 3 ธันวาคม 2563
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ
อบต.มาบกราด
พอใจมาก
พอใจ
ไม่พอใจ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.67.179
คุณเข้าชมลำดับที่ 675,504

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ข่าวประสัมพันธ์
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0973432921   Fax : -
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.