หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 13 อัตรา
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด เรื่อง  ให้เจ้าของป้าย ที่ติดตั้งภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ --------------------------------                               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ ให้เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้าย ซึ่งต้องชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระค่าภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ  องค์การบริหารส่วนมาบกราด  ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี                 หากไม่ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย(ภ.ป.๑) ภายในกำหนดหรือยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้อง อันเป็นเหตุทำให้จำนวนเงินที่จะต้องชำระลดน้อยลง หรือไม่ชำระภาษีป้ายภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๕(๑),(๒),(๓) แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐                      จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน                                ประกาศ  ณ  วันที่   ๖   เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔       (นายณัฐวุฒิ  จตุพงษ์ไพโรจน์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด  เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส้าง พ.ศ.2562 มาตรา 30 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยแสดงประเภท จำนวน ขนาดของสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงรายละเอียดอื่นที่จำเป็น แก่การประเมินและประกาศบัญดังกล่าวให้ผู้เสียภาษีทราบนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด ได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แล้วเสร็จ จึงแจ้งให้ท่านตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่าน ตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน  อนึ่ง หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้รับการแจ้งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้มายื่นคำร้องขอแก้ไขได้ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้ # กรณีปรากฏว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่านข้อมูลไม่ตรงกับเอกสารสิทธิ์ที่ดินของท่านไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง # ให้ยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่น ณ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ หรือติดต่อ 097-3432921 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ไป จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. เป็นต้นไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด เรื่อง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (สุนัข-แมว) พ.ศ.2563
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด เรื่อง ปรกาศใช้พ.ร.บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่องเที่ยว โบสถ์ไม้วัดเจริญพรต ต.มาบกราด อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา  การเดินทาง...ติดถนนทางหลวงหมายเลข 205
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๐  วันที่ ๑๐  พ.ค.  ๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด

 ก่อนหน้า [1] 2 3 ต่อไป
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 2324 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 มิถุนายน 2564
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.170.171
คุณเข้าชมลำดับที่ 809,626

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบกราด
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0973432921
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.